היטל השבחה הינו היטל המשולם עבור עליית שווי מקרקעין ערב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הנו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.

תשלום היטל השבחה הנו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת היטל השבחה

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה המעריך את הנכס.

גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

השגה וערר על השומה

ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. הערר יוגש ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות

  • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
  • מתן היתר בניה המסתמך על תכנית משביחה.
  • אישור הקלה או שימוש חורג.
  • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.

טפסי המחלקה:

הודעה בדבר סכומי האגרות, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על ידי חוקי עזר של העירייה

מחשבון אגרות בנייה לפתיחת תיק