מחלקת תכנון ועיצוב אורבני

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר ומשמר את המרחב הציבורי למעבר ושהייה.
 
התכנון מתבצע על פי מידרג של תכניות:

 • תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מנהל התכנון.
 • תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז מרכז.
 • תכנון ברמה המקומית - כולל את בניית תכנית המתאר העירונית , תכניות אב ומסמכי מדיניות, ליווי תכניות מפורטות ועוד.

התכנון המפורט כולל הכנה וליווי של תכניות מפורטות (תב"ע) הקובעות את מערך יעודי הקרקע בעיר: דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, מגורים, תעסוקה ועוד. התוכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

הגשת מסמכים מחייבים בהתאם להוראות החוק:

מסמכי תכנית מחייבים: (המסמכים חייבים להיות תואמים גרסת מערכת מקוונת)

 1. הוראות תכנית- יש לצרף לדפי ההוראות, טבלת זכויות מצב מאושר.
 2. תשריט מצב מאושר- יש להטמיע תרשים התמצאות בשובל התשריט, המותאם לפרטי מקום התכנית.
 3. תשריט מצב מוצע- חתום ע"י מודד.
 4. נספחים של התכנית כפי שהוגדרו בהוראות התכנית בסעיף 1.7.

להלן רשימת המסמכים הנלווים:

 1. נסח רישום מעודכן לחצי שנה אחרונה המוכיח זכותו של מגיש התכנית בקרקע.
 2. במקרה שבו מגיש התכנית אינו מופיע כבעל זכויות בנסח הרשום, יש להגיש את נספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרשום בנסח רישום.
 3. נספח 1- טופס הגשה לבדיקת תנאי סף.
 4. טופס חתימת עורך ראשי מלא וחתום.
 5. הצהרה בדבר הגשת העתק תכנית לוועדה המקומית-נספח 1א לתכניות בסמכות מחוזית בלבד.
 6. הצהרת מודד.
 7. הצהרת בעלי מקצוע שהשתתפו בעריכת התוכנית כפי שמפורט בהוראות התכנית בסעיף 1.8.
 8. טופס חתימות מקדמי התכנית מלא וחתום.

לעת הגשת התכנית לוועדה המקומית:

 1. יש לוודא התאמת גרסת תכנית מקוונת לגרסת נייר.
 2. יש למסור העתק נייר בצירוף הנספחים שפורטו לעיל.פרטי התקשרות

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
מוריה לוי בודקת תכניות 08-9771518
עדי מזרחי בודקת תכניות 08-9771944
אורטל צדוק בודקת תכניות 08-9771856
בר חזוט בודקת תכניות 08-9771576