מסמכי מדיניות נהלים וטפסים

הליך אישור תוכנית בניין עיר בסמכות מקומית

תנאי סף להגשת תכנית בניין עיר

תצהירים נדרשים:

1. תצהיר עורך תכנית

2. תצהיר מגיש תכנית

3. תצהיר מודד

4. תצהיר בעל מקצוע

נוהל פרסום תבע להפקדה/תוקף

הגשה חוזרת של תכנית בנין עיר מתוקנת:

 הפקדה:

 תוקף:

מסמכי מדיניות:

תכנית אב להתחדשות עירונית:

1. אופן הכנת תכנית התחדשות

2. תקציר עקרונות ההתחדשות

מדיניות למע"ר (משולש רחובות הרצל-ויצמן-דני מס)

מדיניות לשכונת שופטים

מדיניות לשכונת בן גוריון

אופן הכנת תכנית בינוי לאחר אישור התבע

מדיניות תנועה

מדיניות מחסנים

מדיניות בריכות שחיה

הנחיות מרחביות לכלל העיר:

1. מרווח קדמי

2. עיצוב חזיתות

3. חומרי גמר

הנחיות מרחביות שכונת נאות שמיר

נוהל פרה רולינג

איתור תוכניות באתר נוספים - כלי עזר לציבור

אתר מנהל תכנון

אתר GOVMAP

אתר XPLAN

דף המבא"ת

אתר GIS עירוני

 

תכניות חשובות בכלל העיר