תמ"א 38 - חיזוק מבנים

עיריית רמלה רואה חשיבות רבה בהתחדשות שכונות המגורים הקיימות, שיפור איכות החיים ושדרוג המרחב הציבורי במרקם העירוני,משימה ראשונה במעלה בסדר העבודה של העירייה בשנים הקרובות.

העירייה פועלת במספר מישורים, ליצירת מגוון של כלים תכנוניים שיהיו ברי-מימוש, וכפועל יוצא מהן השגת מטרות נוספות של צמצום פערים בין שכונות, שינוי תדמית השכונה והעיר, העלאת ערך הנכסים והגדלת מלאי יחידות דיור זמינות.

לצורך כך, אף מקימה העירייה חברה עירונית אשר תרכז את הקידום והטיפול בתכניות להתחדשות עירונית, תלווה ותייצג את התושבים במכרזים מול החברות היזמיות.

בימים אלו נמצאת בהכנה תכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית של השכונות הוותיקות בעיר, שמרח' וייצמן לכיוון צפון-מערב, במימון משרד השיכון והבינוי במסלול חדש של תכנון התחדשות עירונית.

אנו רואים בהכנת תכנית זו הזדמנות למציאת פתרונות מיידיים אמיתיים לחידוש עירוני בטווח הקצר והבינוני תוך בחינה אחראית וראייה ארוכת טווח, כפוטנציאל לחידוש פיסי הן של המרחב הציבורי והן של איכות המגורים וכערך מוסף ליצירת מצאי יחידות דיור חדשות מתוך מגמה לקליטת אוכלוסיה שתרענן ותחזק את מרקם האנושי הקיים.

העירייה מאמינה ביצירת תכניות בעלות ייתכנות גבוהה ליישום, כלכלית ואטרקטיבית ליזמים. אחד הכלים להבטחת ישימותה של תכנית מסוג זה הינה איתור שטחים פנויים/שטחי ציבור להקמת בניין מגורים בשלב ראשון, שיכון הדיירים בבניין החדש ורק אח"כ הריסת המבנים הישנים והקמת מבנים חדשים ומבני ציבור במקומם.

במקביל לקידום תכנית המתאר הכוללת להתחדשות עירונית, תקודמנה תכניות למתחמים קטנים יותר, שיבטיחו פתרון מפורט ישים הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הכלכלי.

חיזוק ועיבוי מבנים - תמ"א 38

השכונות הוותיקות של רמלה נבנו ברובן לפני שנות ה-80, ולכן מרביתם של הבניינים מתאימים ועומדים בקריטריונים לחיזוק בפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, אשר מאפשרת תוספות בנייה של עד 2.5 קומות  כתמריץ לחיזוק המבנים.

בהתאם לסעיף 23 בתמ"א 38, מקודמת בימים אלה ע"י העירייה תכנית עירונית כוללת לחיזוק מבנים ועיבוי בינוי, תכנית בניין עיר מס' לה/42/1000.

תכנית זו תאפשר תוספת זכויות בנייה, תוספת קומות ויחידות דיור מעבר לאלו הקיימות והמאושרות, כתמריץ לחיזוק מבנים העומדים בקריטריונים של תמ"א 38 בפני רעידות אדמה.

התוספות בתכנית זו  יהיו אף מעבר לתמריצים המעוגנים בתמ"א, וביניהן:

א. תוספת זכויות בנייה עד כפל הזכויות הקיימות בפועל.
ב. תוספת של עד 3 קומות + קומת גג חלקית למבנים קיימים.
ג. במקרים של הריסת מבנה והקמתו מחדש - תוספת של עד 4 קומות + קומת גג.
ד. אפשרות לסגירת קומת עמודים מפולשת, ותוספת שימושים בקומת הקרקע.
התכנית נמצאת לאחר דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז, לקראת הפקדתה לעיון הציבור.

העירייה מאמינה כי התכנית, מעבר לתמריצים התכנוניים הגלומים בה, הינה מסר חשוב לתושבים לקחת אחריות על שיפור איכות החיים ותנאי המחייה, ועידוד של יזמים וקבלנים ליזום ולבצע פרויקטים מסוג זה בעיר רמלה.   

   
מצגת
דברי הסבר לתמ"א 38
הוראות תמ"א 38
נספח הנדסי לתמ"א 38
הוראות תמ"א 38 תיקון 1
הוראות תמ"א 38 תיקון 2
הוראות תמ"א 38 תיקון 3