מחלקת תכנון עיר

המחלקה עוסקת בטיפול ובקידום תכניות מתאר ותכניות בניין עיר מפורטות (תב"ע), בהן נקבעות הן ההנחיות התכנוניות והן זכויות הבנייה, הייעודים והשימושים המותרים:  • ייזום ובדיקת תוכניות בניין עיר, הן בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה והן בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
  • קידום וליווי הכנתן של תכניות מתאר כוללות ואישורן הן ע"י הפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן ע"י צוות המחלקה.
  • בדיקת תוכניות המוגשות לוועדה ולווי התוכניות עד לאישורן.
  • תאום תכנוני בין תוכניות שונות הרלוונטיות אחת לשנייה.
  • מתן מידע תכנוני בע"פ למתכננים, שמאים ולתושבים.
  • הכנת תיקי תוכניות לדיוני ועדות התכנון .
  • בדיקה תכנונית של תשריטים לצרכי רישום והתאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות.
  • טיפול בקהל לקוחות תכנון עיר: יזמים, מתכננים, תושבים ואגפי העירייה הרלונטיים, הן ע"י מתן מענים למידע המבוקש והן על ידי הכוונה וטיפול במסגרת הליכי התכנון.


המחלקה מהווה גורם מקשר בין חזון מהנדסת העיר לביצוע  טיוב תהליכים באגף הנדסה ושיפור תשתית קיימת ע"י  הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע ממוחשבים, ריכוז הקמת אתר הנדסי ותחזוקתו, הקמת מערכת ה- G.I.S.


פרטי התקשרות
אפרת כהן - מנהלת מחלקת תכנון עיר טל: 08-9771576 דוא"ל:efratc@ramla.muni.il
בודקת תוכניות טל: 08-9771856 דוא"ל: 
אמיר וידר - בודק תכניות טל: 08-9771832 דוא"ל:amirw@ramla.muni.il
קלי איאש - בודקת תכניות טל: 08-9771832 דוא"ל:kellya@ramla.muni.il
נורית גוילי - בודקת תכניות טל: 08-9771856 דוא"ל: nuritg@ramla.muni.il

 

מידע בע"פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל. כמו כן ניתן לעיין בתכניות בארכיב (הוראות, תשריטים, תקנונים ונספחים).

באם מבוקש מידע תכנוני בכתב (דפי מידע) לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ניתן להזמין ולקבל במחלקת בניין ערים (תוך כ- 30 ימים). מידע זה יכלול מידע על הקרקע והתכניות החלות עליו ויימסר בתמורת תשלום אגרת מסירת מידע.
מוטי יעקב ,טל: 08-9771536, דוא"ל motiya@ramla.muni.il
 
קישור לטפסי המחלקה  

קישור לטופס בקשה לקבלת מידע תכנוני