ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - רמלה

אתר זה מאפשר הצגה ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד. 

הודעה לציבור המתכננים והיזמים במרחב התכנון של
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה
הנדון :תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה


לציבור מגישי הבקשות,
בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין, ניתן להגיש את הבקשה להיתר / למידע במייל.
את הבקשה יש לשלוח בצירוף צילום מסך של תקלת האתר לרישוי הזמין המכיל גם את שורת התאריך בחלק התחתון של המסך. את הבקשות יש לשלוח לשתי כתובות כמפורט להלן:
1. בקשות למידע - לאביתר יוחנן evyatary@ramla.muni.il ולמידען מוטי יעקב motiya@ramla.muni.il
2. בקשות להיתר - לארכיבאית הרישוי miryamm@ramla.muni.il ולמנהל מחלקת רישוי, דניאל בן משה danielb@ramla.muni.il.

יש להגיש את הבקשות גם בעותק קשיח בשני עותקים. 

 


אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית.
הוועדה המקומית ו/או העירייה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיע באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.