7358

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
רמלה

13764
7355
 • תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

  יעדים

  • חיזוק השלטון המקומי והגדלת האחריות והמחוייבות (Accountability) של נבחרי הציבור בתחום התכנון והבניה
  • הגדלת עצמאות הוועדות המקומיות וצמצום התלות בוועדה המחוזית
  • פיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת ויעילה בוועדות התכנון בדגש על סופיות הדיון וניהול סיכונים בתהליך
  • שיפור איכות הבניה

  שינויים עיקריים

  • הגדלת סמכויות לוועדות המקומיות 62 א
  • אפשרות מעבר בין מוסדות תכנון לאחר מיצוי משך הזמן לאישור תכנית 109 א
  • הגברת השקיפות ביחס לעבודת מוסדות התכנון 44 , 48 ה, 48 ו, 61 ב, 96 א
  • פטור מהיתר ו/או מתכנית 145 )ג(, 261 )ד(, 261 )ה(, 266 ה
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה פרק ה'

  תנאים להצלחה

  • השלטון המרכזי יסייע, השלטון המקומי יפעל באחריות ומקצועיות
  • הגדלת האחריות והמחוייבות של המתכנן האדריכל והמהנדס לתכניות שהוגשו
  • תכניות שהן מסמך תכנוני עשיר ופחות מסמך משפטי

תכנית המתאר להתחדשות עירונית

ביום 29.05.2018 התקיים כנס שיתוף ציבור להצגת תכנית המתאר העדכנית להתחדשות עירונית ברמלה המקודמת ע"י עיריית רמלה והרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת הכנס הוצגו למאות התושבים שהשתתפו בכנס עיקרי התכנית והשינויים התורמים לקידומה והבטחת השירותים לתושבי השכונות.

תכנית מתאר להתחדשות עירונית נועדה לייצר את התשתיות המתאימות לפיתוח המיטבי של מתחמי ההתחדשות העירונית הכלולים בה, בכל הנושאים שהם בעלי היבט פיסי. התכנית מתייחסת לשכונות הוותיקות של רמלה הממוקמות במרכז הגיאוגרפי של העיר בהם המתחמים: יוספטל, עמיחי, צה"ל, שריון, צנחנים, שרת, קרייתי, יהודה שטיין, וייצמן, בר אילן, אברהם הלל – שבזי- וילנא, בן צבי.

 

מפת מבנני התוכנית 

להמשך קריאה ולמצגת מהכנס

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.